Polityka prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie
z właściwymi przepisami, w tym przede wszystkim z  Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
– dalej jako RODO. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność
oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań sp. z o.o.
  ul. Unii Lubelskiej 3, 1-249 Poznań, wpisana do KRS pod nr 0000038010. Z Administratorem możecie Państwo
  skontaktować się pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail:
  wsk-politykaprywatnosci@wsk-poznan.com.pl.

 3. Pozyskiwanie danych osobowych, cele przetwarzania
 4. W zależności od łączących nas z Państwem relacji, przetwarzamy dane osobowe w n/w celach i zakresach:

  1. Potencjalni klienci, w tym osoby które wypełniły formularz kontaktowy na naszej stronie:
  2. Dane  osobowe (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu,
   nazwa firmy, zapotrzebowanie na usługi  i towary), przetwarzamy w celu marketingu własnych
   produktów lub usług (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, w celach
   marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług
   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, w celu marketingu
   bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   – do czasu cofnięcia tej zgody, w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na
   podstawie dodatkowej zgody (SMS,  e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
   do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.  Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy
   przetwarzać Państwa dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w celach statystycznych, a także
   dla ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług.
   Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu kontaktowym nie jest obowiązkiem prawnym, lecz jest
   konieczne w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

  3. Nasi klienci oraz osoby kontaktowe u klientów:
  4. Dane osobowe  (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu, dane
   dotyczące szczegółów usługi oraz dane do faktury), przetwarzane są w celu realizacji
   umowy  lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
   RODO; w przypadku klientów oraz w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez klienta np. w
   treści umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na nasz uzasadniony interes. Państwa dane
   jako naszych klientów są przetwarzane także w celu  realizacji spoczywających na nas
   obowiązków prawnych  np. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej 
   itp. wówczas czynimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   Podanie przez Państwa w/w danych
   jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez nas umowy.
   Dane będziemy przetwarzać w czasie wykonania umowy, a po upływie tego okresu przedawnienia roszczeń
   wynikających z łączącego nas stosunku prawnego.

  5. Prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej:
  6. Przekazane przez Państwa dane (najczęściej imię, nazwisko, adres do kontaktu), w przypadku skierowania do nas
   korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia
   sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest
   uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu
   korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa
   zapytanie.
   Dane będziemy przetwarzać w czasie wykonania umowy, a po upływie tego okresu przedawnienia roszczeń
   wynikających z łączącego nas stosunku prawnego.

  7. Rekrutacja:
  8. Przekazane przez Państwa daneosobowe w ramach procesów rekrutacyjnych, w zakresie kategorii danych
   wymaganych zgodnie art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, będą przetwarzane przez Administratora w celu
   wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia–
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Jeśli podadzą Państwo dane niewymagane przez przepisy prawa pracy, a
   także udzielą Państwo zgodę na ich wykorzystanie dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych
   – wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
   Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na
   legalność działań podjętych przed jej wycofaniem). W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
   interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO.
   Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy (imię i nazwisko; data urodzenia; dane
   kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne,
   niemniej jednak Administrator jako podmiot prowadzący proces rekrutacyjny jest uprawniony na podstawie
   przepisów Kodeksu pracy do żądania danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
   Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. Podanie innych
   danych osobowych niż wyżej wymienione jest w pełni dobrowolne.
   Dane podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres: maks. 1 roku od zakończenia danej
   rekrutacji.

  9. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową:
  10. Informujemy Państwa, że podczas korzystania z naszej strony internetowej, mogą być pobierane dodatkowe
   informacje wysyłane przez Państwa przeglądarkę internetową oraz zawarte w logach systemowych, w
   szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy
   Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego; od użytkowników
   naszej strony www, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w
   które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego
   rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
   ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
    Dane  wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych (analiza ruchu na naszej stronie www)
   oraz w celach marketingowych (by lepiej dopasować treść Serwisu do preferencji użytkowników).

  11. Uczestnicy organizowanych przez nas konkursów:
  12. Dane przekazane przez Państwa w związku z udziałem w konkursach, które organizujemy, będą przetwarzane
   w celu wypełnienia naszych obowiązków jako organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń,
   informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród
   konkursowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane będą
   także przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej i innych
   obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO), a także w celach
   wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody będą wyrażane (art. 6
   ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym regulaminem danego konkursy jest
   niezbędne do wzięcia w nim udziału.

  13. Składający reklamację:
  14. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust.
   1 lit. f  RODO, co jest uzasadnionym interesem administratora, ale też konieczne w celu realizacji
   nałożonych na administratora obowiązków prawnych tj. na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO.
   Podanie przez Państwa danych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia
   postępowania reklamacyjnego.

  15. Monitoring w siedzibie Administratora
  16. Informujemy, że w naszej siedzibie stosujemy monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
   obiektu, ochrony mienia Administratora oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
   mogłoby narazić Administratora na szkodę zgodnie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
   przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z
   art. 222 Kodeksu pracy). Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary: wejście do
   siedziby, korytarze i ciągi komunikacyjne oraz hala produkcyjna. Rejestracji podlega obraz z kamer
   monitoringu, bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni,
   stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej. Administrator
   oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich
   znaków. Nagrania z obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których
   zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w
   którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
   Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym
   mowa powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu, o
   którym mowa powyżej, uzyskanie w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe
   podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  17. Odbiorcy newslettera
  18. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług Administratora, tj.
   przesyłania informacji o charakterze marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a
   RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
   momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
   dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody
   na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Odbiorcy danych osobowych
 6. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadku, jeśli jest to niezbędne do realizacji
  celów przetwarzania: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, wspomagającym naszą działalność
  firmom doradczym, audytorskim, a także prawniczym, podwykonawcom niektórych naszych funkcjonalności,
  firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (np. hosting poczty e-mail), firmom dostarczającym narzędzia
  analityczne, przedsiębiorstwom pocztowym i kurierskim, bankom, ZUS, US, także innym, w ramach spoczywających na
  Administratorze obowiązków prawnych.

 7. Okres przetwarzania
 8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres
  przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę
  przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
  wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego
  sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są
  do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy,
  dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku,
  gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
  okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
  przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 9. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
   sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze będzie spoczywał obowiązek ich dalszego
   przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
   dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
  Warszawie.

 10. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „ cookies ” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
   na stronie internetowej. W plikach „ cookies ” znajdują się informacje niezbędne do
   prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk
   odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz
   „stałe”.„Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
   urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   1. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
    czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
    Użytkownika.
   2. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
    Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
    strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz
    liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują
    konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  4. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i
   anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
   cookies zewnętrznego: Google Inc.).
  5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w
   szczególności sieć Google. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub
   czasie pozostawania na danej stronie.
  6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „ cookies ” do
   swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
   informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „ cookies ” dostępne
   są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacja dla wybranych, najpopularniejszych
   przeglądarek:

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  Safari: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData

  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view

  delete-browser-history

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet

  explorer-deletemanage-cookies

  Więcej informacji o tym czym są pliki cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

  – język polski: http://wszystkoociasteczkach.pl

  – język angielski: https://www.aboutcookies.org

  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics tj. usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google
  Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie (zbiera dane dotyczące
  adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki). Użytkownik ma prawo
  uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania
  przeglądarki.

  Informacje dodatkowe

  Na stronie internetowej Administratora znajdują się odnośniki (linki) do serwisów społecznościowych
  Facebook, YouTube i Linkedin – zewnętrznych portali społecznościowych. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie
  internetowej użytkownik kliknie w wybrany link, poprzez aktywację tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in)
  poszczególnego portalu społecznościowego dochodzi do przekazania przez Użytkownika jego danych oraz ich
  przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale
  społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie
  prywatności Użytkowników dostępne są w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za
  przetwarzanie danych, które następuje po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest właściciel portalu
  społecznościowego.

  Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane Użytkowników dostępna jest na stronie:

  1. https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
  2. https://www.youtube.com/t/terms

  Szczegółowa informacja o tym, jak Facebook wykorzystuje dane Użytkowników dostępna jest na stronie:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Szczegółowa informacja o tym, jak Linkedin wykorzystuje dane Użytkowników dostępna jest na stronie:
  https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement.

  Jeżeli Użytkownik nie chce by jego dane o aktywności na stronie internetowej należącej do WSK-Poznań sp. z o.o.
  były gromadzone przez wyżej wskazane portale powinien wylogować się z konta (profilu) na danym portalu przed
  kliknięciem w określony link.

 11. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

 13. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
 14. Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany w ten
  sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby
  być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa prawa i
  obowiązki.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
   odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
   zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
   zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
   osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne
   właściwe przepisy prawa polskiego.